Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


Sprejem

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju R Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v R Sloveniji in so stari nad 65 let.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti prosilec pred sprejemom v Dom:

 • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo izpolni in podpiše prosilec sam ali njegov uradni skrbnik (v tem primeru je potrebno priložiti odločbo o skrbništvu)
 • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni
 • fotokopija veljavnega osebnega dokumenta oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu
 • dokazilo o višini prejemkov (obvestilo o višini nakazila pokojnine, …)
 • izjava o načinu plačila storitve s strani tretje osebe

O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti. Komisija, ki jo sestavljajo direktorica, vodja zdravstveno-negovalne enote in socialni delavec, pri predlaganju sprejema uporabnika iz seznama čakajočih na sprejem upošteva:

 • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe
 • zdravstveno stanje prosilca, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe
 • bližino stalnega bivališča prosilca in njegovih svojcev
 • socialne razloge, ki pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema

Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti še:

 • osebni dokument (osebno izkaznico, potni list)
 • urejeno zdravstveno kartico s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
 • zdravstveni karton

Ob vselitvi v Dom prinese stanovalec s sabo tudi ortopedske pripomočke, inkontinenčni material, zdravila, udobno obleko in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, na katere je navezan (slike, knjige, spominke, radio, TV, …).

Postopek v zvezi s sprejemom ureja socialni delavec. Le-ta uredi prijavo spremembe bivališča za stanovalca (prijava začasnega bivališča). Na željo (in na podlagi pooblastila) stanovalca oziroma njegovega zakonitega zastopnika, socialni delavec uredi spremembo nakazovanja pokojnine.

Bivalni prostori